O naszych ekspertach

Paweł Górski

dr inż.
Paweł Górski

3M

Katarzyna Majchrzycka

dr inż.
Katarzyna Majchrzycka

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Rafał Hrynyk

dr inż.
Rafał Hrynyk

3M


Coraz więcej osób dbających bezpieczeństwo swoje i partnera​


Wraz z postępem cywilizacji narasta tendencja do postrzegania życia, zdrowia i bezpieczeństwa jako nadrzędnych wartości. „Bezpieczeństwo i Higienę Pracy” (BHP) coraz częściej zastępuje „Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia”. Oznacza to, że działania w tym zakresie nie ograniczają się jedynie do eliminacji zagrożeń, ale także do wykreowania mechanizmów wspomagających zdrowie idobre samopoczucie.

Mimo iż współcześni pracownicy wybierając pracę kierują się w pierwszej kolejności finansami, na podkreślenie zasługuje fakt, że już na drugim i trzecim miejscu stawiają pewność zatrudnienia i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Według danych pochodzących z badania ankietowego przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie 3M w ramach kampanii „Chroń Swój Świat” wynika, że wielu pracowników deklaruje, iż są dobrze poinformowani o zagrożeniach, mają wystarczającą wiedzę o przepisach BHP, co zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. Jest to interesująca i pozytywna tendencja, choć analiza szczegółowych wyników badań ankietowych wskazuje na pewne rozbieżności, w szczególności biorąc pod uwagę rozpatrywane branże. Najbezpieczniej w pracy czują się pracownicy umysłowi, a także zatrudnieni w transporcie, turystyce, usługach/handlu i przemyśle. Wynika to z faktu, że w przemyśle dominują duże przedsiębiorstwa, które często mają wdrożone systemy zarządzania BHP, a także posiadają własny wyspecjalizowany personel, który szkoli pracowników i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów. Mniej bezpiecznie czują się pracownicy branży spożywczej i rolniczej. Znacznie rzadziej deklarują też znajomość przepisów BHP i konsekwencji nie stosowania sprzętu ochronnego.

Ciekawe rezultaty uzyskano w zakresie skojarzeń dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wśród pracowników umysłowych bezpieczeństwo to kojarzone było zwykle ze stabilnością zatrudnienia, podczas gdy pracownicy z branży przemysłowej postrzegali częściej bezpieczeństwo jako stosowanie odpowiednich technicznych zabezpieczeń. Wśród pracowników branży przemysłowej zidentyfikowano także największy odsetek osób, które deklarowały dbanie o bezpieczeństwo partnera w środowisku pracy. Pojawił się też ciekawy trend związany z wiekiem pracowników. Młodsze osoby (wiek 18-34 lata) częściej zwracały uwagę swojemu partnerowi na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. Co ciekawe dotyczyło to w równym stopniu wszystkich rodzajów tych środków. Tendencję wzrostu świadomości bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród młodych pracowników należy odnotować jako bardzo pozytywną. Może wynikać ona ze świadomości, iż obniżenie sprawności psychicznej lub fizycznej wpłynie na utratę możliwości bycia atrakcyjnym na rynku pracy.

Podsumowując wyniki badań ankietowych należy jednak podkreślić pewien dualizm poglądów. Mimo iż respondenci mieli dużą świadomość konsekwencji nie stosowania środków ochrony indywidualnej (97%), co trzecia pracująca osoba znała kogoś kto powinien stosować sprzęt, a tego nie robił. Wskazuje to na niski poziom motywacji pracowników do stosowania tych środków. Za najbardziej odpowiednie do wzmocnienia bezpiecznych zachowań pracowników uznano prowadzenie kampanii społecznych, szczególnie ukierunkowanych na branże z przewagą małych i średnich przedsiębiorstw. Nie należy jednak zapominać o konieczności doskonalenia narzędzi pracy, środków ochrony indywidualnej i procedur organizacyjnych. Tylko kompleksowe podejście do tych zagadnień zapewni bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin w bieżącej i przyszłej perspektywie.

Dr inż. Katarzyna Majchrzycka

Kierownik Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB


Najczęściej zadawane pytania


Zakładając, że wszystkie związki mogą występować na stanowiskach pracy łącznie oraz fakt, że nie ma wyników pomiarów na stanowiskach pracy należy przyjąć zasadę najsłabszego ogniwa i możliwie najwyższą zalecaną ochronę dla wszystkich wskazanych substancji.

W zależności od rodzaju substancji, stężeń, czasu ekspozycji oraz warunków środowiska pracy może to być sprzęt filtrujący (jeżeli mamy do czynienia wyłącznie z cząstkami stałymi), sprzęt pochłaniający (z pochłaniaczami dedykowanymi do konkretnych par i gazów), sprzęt oczyszczający z wymuszonym obiegiem powietrza, a nawet sprzęt izolujący z zewnętrznym obiegiem powietrza.


Nie, filtry służą do ochrony przed cząstkami stałymi i wykorzystują w tym celu m.in. włókniny filtrujące, podczas gdy pochłaniacze wykorzystujące wkłady w postaci węgla aktywnego mają za zadanie adsorbować gazy i pary szkodliwych związków chemicznych.


CrO3 jest wyjątkowo szkodliwym związkiem nieorganicznym, który występuje na VI stopniu utlenienia, co powoduje m.in.: toksyczność ostrą - Wdychanie (Kategoria 2), uczulenie układu oddechowego (Kategoria 1), działanie mutagenne na komórki rozrodcze (Kategoria 1B), rakotwórczość (Kategoria 1A), szkodliwe działanie na rozrodczość (Kategoria 2) i wiele innych.

Dlatego tritlenek chromu znajduje się na kandydackiej liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). Wartości NDS dla CrO3 to odpowiednio: NDS 0,1 mg/m3, NDSch 0,3 mg/m3.

Jeżeli jest to zagrożenie wyłącznie w postaci cząstek stałych i pomiar zagrożeń na stanowisku pracy wykazuje, że przekroczenie wartości NDS na to pozwala to wystarczające będą półmaski filtrujące lub półmaski/maski z filtrami o odpowiedniej skuteczności filtracji.

W innych przypadkach, w zależności od krotności przekroczenia wartości NDS, należy stosować półmaski lub maski z elementami oczyszczającymi w postaci pochłaniaczy gazów i par nieorganicznych lub pochłaniaczy specjalnych, sprzęt oczyszczający z wymuszonym obiegiem powietrza, bądź sprzęt izolujący z zewnętrznym obiegiem powietrza.


W pierwszej kolejności należy ustalić co oznaczają wartości hałasu 80 – 85 dB. Najczęściej są to wartości uśrednione do całego dnia pracy. Podczas doboru ochronników słuchu konieczne jest uwzględnienie wartości hałasu na stanowisku pracy. Czasami te wartości mogą być skrajnie różne np.: obchodowy w hałaśliwym pomieszczeniu (ponad 98 dB) przebywa przez 10 min dziennie, a przez resztę dnia nie jest narażony na ponadnormatywny hałas. W tym przypadku hałas odniesiony do całego dnia pracy wynosi jedynie 81 dB!

Zatem: Dobór przeprowadza się w odniesieniu do wartości chwilowych na hałaśliwym stanowisku pracy.

Przyjmując, że narażenie na stanowisku pracy wynosi 80 – 85 dB zalecane są ochronniki słuchu o jak najniższym tłumieniu.

Na rynku obecnie dostępne są:

Wkładki Ultrafit 14 - SNR 14 dB

Wkładki E-A-Rflex 14 - SNR 14 dB

Zaznaczam przy tym, że jest to jedynie szacunek, dobór powinien być przeprowadzony w oparciu o pomiary poziomu dźwięku A i C na stanowisku pracy – metodą HML lub SNR, a najlepiej metodą pasm oktawowych.


W doborze ochronników słuchu nie ma czegoś takiego jak wartość graniczna. Zalecany poziom dźwięku pod ochronnikiem zawiera się w zakresie od 75 – 80 dB. Mając wartości hałasu weryfikuje się czy dany ochronnik będzie odpowiedni na danym stanowisku pracy. Tłumienie nie może być za małe, ale też nie może być za duże. Do wyznaczenia niezbędna jest znajomość wartości hałasu na stanowisku pracy: Lc (poziom dźwięku C), La (poziom dźwięku A) – nie są to te same wartości które są wykorzystywane do oceny ryzyka. Przydatność ochronnika słuchu można weryfikować kilkoma metodami SNR, HML i najbardziej zalecaną pasm oktawowych.


Metoda HML opiera się na znajomości poziomów dźwięku C i A hałasu na stanowisku pracy oraz znajomości wartości parametrów ochronnych: H, M, L ochronnika słuchu (H – tłumienie hałasu wysokoczęstotliwościowego, M – tłumienie hałasu średnioczęstoliwościowego, L – tłumienie hałasu niskoczęstotliwościowego). Ich wartości określają odpowiednio o ile obniży się poziom dźwięku A przy błonie bębenkowej ucha po zastosowaniu ochronnika słuchu w przypadku hałasu :

wysokoczęstotliwościowego H, dla którego Lc-La = -2 dB,

średnioczęstotliwościowego M, dla którego Lc-La = 2 dB,

niskoczęstotliwościowego L, dla którego Lc-La =10 dB.

Jeżeli chcemy wyznaczyć do jakiego hałasu możemy zastosować ochronniki słuchu, musimy wiedzieć jaki rodzaj hałasu mają tłumić.

Przykładowe obliczenia dla Peltor LiteCom Plus mocowane na hełmie (XH001680475).

Wyniki pomiarów hałasu na stanowisku pracy:

poziom dźwięku A (LA): 91,7dB poziom dźwieku C (LC): 96,7dB

Dane dobieranego ochronnika słuchu:

model ochronnika: 3M Optime I
tłumienie dźwięku:
H: 32dB
M: 25dB
L: 15dB

Zastosowane obliczenia:

Jeśli LC – LA ≤ 2 to
L’A = LA – M – (H – M)*(LC – LA – 2)/4
Jeśli LC – LA > 2 to
L’A = LA – M – (M – L)*(LC – LA – 2)/8

Prognozowany poziom dźwięku A pod ochronnikiem słuchu L'A = 62,95dB


legenda:
LC – poziom dźwięku C hałasu na stanowisku pracy, dB,
LA – poziom dźwięku A hałasu na stanowisku pracy, dB,
H – tłumienie hałasu wysokoczęstotliwościowego ochronnika słuchu, dB,
M – tłumienie hałasu średnioczęstotliwościowego ochronnika słuchu, dB,
L – tłumienie hałasu niskoczęstotliwościowego ochronnika słuchu, dB.


Zapytaj Eksperta

emailWyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontakowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest 3M Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, Al. Katowicka 117. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach w celach marketingowych. *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.*
Wyrażam zgodę na używanie przez 3M Poland Sp. z. o.o. z siedzibą w Kajetanach, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.*